Koncepcja pracy przedszkola

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

 • Stosowane aktywne metody pracy, programy gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne  zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

CELE GŁÓWNE
I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 • Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.

II. Procesy zachodzące w przedszkolu.

 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
 • Przedszkole bierze udział w akcjach charytatywno – ekologicznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Realizacja założeń reformy oświatowej.
 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu.
 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.
 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Promowanie przedszkola w środowisku pozalokalnym.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Gminy,
 • Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.
 • Zbieranie i wykorzystywanie informacji o losach swoich absolwentów.

KRYTERIA SUKCESU

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 • Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
 • Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
 • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
 • Liczny udział dzieci w konkursach, programach edukacyjnych itp.
 • Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media.
 • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
 • Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

 1. Sposoby motywacji dzieci:
  Stosowane nagrody:
  - pochwała indywidualna,
  - pochwała przed całą grupą,
  - pochwała przed rodzicami,
  - oklaski,
  - emblematy,
  - przydział funkcji.
 2. Stosowane kary:
  - brak nagrody,
  - upomnienie ustne,
  - czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
  - chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
  - poinformowanie rodziców o zachowaniu.
 3. Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:
  - przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
  - szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
  - informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,
  - półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,
  - bieżące wspieranie rozwoju dzieci, dokumentowanie wyników obserwacji,
  - przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.
 4. Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
  - prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
  - teczek prac i innych dokumentów,
  - arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
  - albumów, kronik,
  - materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
  - rozmów.
 5. Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:
  Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
  - ankiet,
  - rozmów z nauczycielami, rodzicami,
  - obserwacji zajęć,
  - obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
  - arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
  - innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.
  Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.
 6. Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:
  - nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
  - nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
  - informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych,
  - rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
  - na życzenie rodzica nauczyciel może napisać informację o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
  - informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU

 1. Sposoby współpracy z rodziną dziecka:
  - przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
  - informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej,
  - włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
  - szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
  - tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.
 2. Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:
  - podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,
  - współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  szkołą podstawową – oddziałem przedszkolnym,  Centrum Kultury, Biblioteką Gminną, policją, strażą pożarną, władzami samorządowymi itp.,
  - włączanie się w organizowane na terenie gminy przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze  lokalnym.


Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:

 1. Programie „Wokół przedszkola” – program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego – autorzy Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska, Joanna Lendzion
 2. Programie „Nasze przedszkole” – program edukacji przedszkolnej – autorzy Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska.
 3. Programie „W radości dzieci Bożych” – program nauczania religii dla przedszkola – autorzy ks. Dr Tadeusz Śmiech, R. Brzoza, E. Kondrak, D. Kurpiński, B. Mosek, J. Snopek. Nr AZ-O-04/3.
 4. „Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu” – autor Ewa Wodzicka-Dondziłło.
 5. „Program terapii logopedycznej” – opracowała mgr Agata Obrochta.
 6. Kalendarzu przedszkola na dany rok przedszkolny.
 7. Planie nadzoru pedagogicznego na dany rok przedszkolny.